Sau khi nhận được giấy phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc, Quỹ Từ thiện Bông Sen ngoài việc tiếp tục các chương trình như Trợ giúp y tế, Dự án Xây dựng, Suất ăn giá rẻ 2.000 đồng, cũng tích cực triển khai dự án Giáo dục và dạy nghề, một trong các chương trình nhắm đến mục tiêu lâu dài.Sau khi nhận được giấy phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc, Quỹ Từ thiện Bông Sen ngoài việc tiếp tục các chương trình như Trợ giúp y tế, Dự án Xây dựng, Suất ăn giá rẻ 2.000 đồng, cũng tích cực triển khai dự án Giáo dục và dạy nghề, một trong các chương trình nhắm đến mục tiêu lâu dài.Sau khi nhận được giấy phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc, Quỹ Từ thiện Bông Sen ngoài việc tiếp tục các chương trình như Trợ giúp y tế, Dự án Xây dựng, Suất ăn giá rẻ 2.000 đồng, cũng tích cực triển khai dự án Giáo dục và dạy nghề, một trong các chương trình nhắm đến mục tiêu lâu dài.Sau khi nhận được giấy phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc, Quỹ Từ thiện Bông Sen ngoài việc tiếp tục các chương trình như Trợ giúp y tế, Dự án Xây dựng, Suất ăn giá rẻ 2.000 đồng, cũng tích cực triển khai dự án Giáo dục và dạy nghề, một trong các chương trình nhắm đến mục tiêu lâu dài.Sau khi nhận được giấy phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc, Quỹ Từ thiện Bông Sen ngoài việc tiếp tục các chương trình như Trợ giúp y tế, Dự án Xây dựng, Suất ăn giá rẻ 2.000 đồng, cũng tích cực triển khai dự án Giáo dục và dạy nghề, một trong các chương trình nhắm đến mục tiêu lâu dài.Sau khi nhận được giấy phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc, Quỹ Từ thiện Bông Sen ngoài việc tiếp tục các chương trình như Trợ giúp y tế, Dự án Xây dựng, Suất ăn giá rẻ 2.000 đồng, cũng tích cực triển khai dự án Giáo dục và dạy nghề, một trong các chương trình nhắm đến mục tiêu lâu dài.

Quỹ Từ thiện Bông Sen ngoài việc tiếp tục các chương trình như Trợ giúp y tế, Dự án Xây dựng, Suất ăn giá rẻ 2.000 đồng, cũng tích cực triển khai dự án Giáo dục và dạy nghề, một trong các chương trình nhắm đến mục tiêu lâu dài.Sau khi nhận được giấy phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc, Quỹ Từ thiện Bông Sen ngoài việc tiếp tục các chương trình như Trợ giúp y tế, Dự án Xây dựng, Suất ăn giá rẻ 2.000 đồng, cũng tích cực triển khai dự án Giáo dục và dạy nghề, một trong các chương trình nhắm đến mục tiêu lâu dài.